میان‌خورشیدهای‌همیشه (+تصویری)

گروه رستاک

تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۵

لیست قطعات:

  • سکینه (کرمان)
  • بیو بریمش (خوزستان)
  • ای یار (هرمزگان)
  • هاوار
  • بوتورای (کردستان)
  • واسونک (فارس)
  • زهیروک
  • اله منی بارگ (بلوچستان)
  • سنین یادگارین (آذربایجان)
  • لزگی

تیزر آلبوم:عوامل:

:سرپرست گروه، تار
خواننده، عود، رباب، سه تار، دیوان، تنبور، قوپوز :فرزاد مرادی
خواننده، دهل، ضرب، عود، ساز های افکتیو :بهزاد مرادی
تار، سه تار، عود، تار آذری :اکبر اسماعیلی پور
دف، دایره، بندیر، داربوکا، نقاره،‌ پادوکا، ساز های افکتیو :نگار اعزازی
کمانچه :محمد مظهری
دف، دایره، دهل، پیپه، ساز های افکتیو :یاور احمدی فر
تنبک، کوزه،‌ زنبورک، حلب، دهلک، کاسوره، ساز های افکتیو :امید مصطفوی
قانون :صبا جمالی
کنتر باس :سپهر سعادتی
کمانچه، قیچک، کمانچه آلتو :دینا دوستی
دف، دایره، دهل، دم دم باس،‌ دم دم زیر، کوزه، داریوکا، حلب :فرزاد خورشید سوار
قیچک باس :بیتا قاسمی
سرنا، نی جفتی، دوزله، دونلی، بالابان :حامد بلند همت
سرنا، بالابان، نی :نوازنده گرجی
کرنا :علیرضا یحیوی
ناقارا، آذربایجان :وحید اسد الهی
بنجو، بلوچستان :محمد علی دلنواز
قیچک، کرمان :حسین نظری پور
دهلک، بلوچستان :داوود بامری
گارمون، آذربایجان :محمد اسدالهی