برگزار شد

بمرانی

گروه بمرانی

تاریخ برگزاری: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

زمان اجرا: ساعت ۲۱:۳۰

محل برگزاری: تهران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

خریداینترنتی بلیت