برگزار شد

داماهی

گروه داماهی

تاریخ برگزاری: ۹ شهریور ۱۳۹۷

زمان اجرا: ساعت ۲۱:۳۰

محل برگزاری: تهران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

خریداینترنتی بلیت