برگزار شد

گروه ایوان

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۱۲ آذر ۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۲۲:۰۰و۱۹:۰۰

محل برگزاری: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

خریداینترنتی بلیت