برگزار شد

گروه ایوان (شهرستان‌ها)

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۲۱ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷

محل برگزاری: شهرستان ها

خریداینترنتی بلیتدرباره کنسرت:

اجرای کنسرت عالیجناب گروه ایوان در شهرستانها به شرح زیر می باشد:

 

۲۱ آذر ماه۱۳۹۷
رفسنجان
سالن میثاق

۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷
سیرجان
سالن امام علی


۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷
زرند
سالن اداره کار

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷
کرمان
سالن فایتون

۲۵ آذر ۱۳۹۷
بم
سالن غدیر

 

 

تیزر کنسرت: