برگزار شد

اُپرای حلاج

پرواز همای

تاریخ برگزاری: از ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

زمان اجرا: ساعت ۲۱:۳۰

محل برگزاری: تهران، مجموعه سعدآباد، ایوان عطار

خریداینترنتی بلیت