بعد یازدهم

حافظ ناظری

تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۲

لیست قطعات:

  • طلب
  • عشق
  • ادراک
  • رهایی
  • یگانگی
  • حیرت
  • عدم مطلق(نیستی)

عوامل:

خواننده: حافظ ناظری
ویولا: پائول نئتوبائوئر، مت هایموویتز
ویولنسل: جوهانزموسر
طبلا: ذاکر حسین
پرکاشن: گلن ولز
کرال، سه تار حافظ، پرکاشن کلاسیک: حافظ ناظری